Kwaliteit

KWALITEIT

Ik ben geregistreerd als GZ Psycholoog en Psychotherapeut in het BIG-register. Ik heb een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ. Ik ben aangesloten bij de vakverenigingen voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten en EMDR-therapeuten. Ik heb het vijfjaarlijks visitatietraject van de LVVP in november 2016 met goed gevolg doorlopen.
Ik werk volgens de GGZ-richtlijnen, de beroepscode voor psychologen en de beroepscode voor psychotherapeuten. Ik ben aangesloten bij de geschillencommissie zorg. De belangrijkste punten uit de beroepscodes vindt u hier. U kunt me ook vinden via: www.psychotherapeut-info.nl
Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57.48.35.07

KWALITEITSWAARBORG

BELANGRIJKSTE PUNTEN UIT DE BEROEPSCODE

BEHANDELRELATIE

De GZ Psycholoog / Psychotherapeut is verplicht zijn werk zorgvuldig te doen en u met respect te behandelen; hij mag geen misbruik maken van zijn positie. Er is sprake van een strikt beroepsmatig contact. Dat betekent bijvoorbeeld dat een seksueel contact tussen behandelaar en cliënt niet is toegestaan. Evenmin mag de behandelaar cadeaus aannemen die een klein bedrag te boven gaan. Zolang de behandeling plaatsvindt, mag de GZ Psycholoog / Psychotherapeut geen overeenkomst met u sluiten waarvan hij voordeel zou kunnen hebben.

BEHANDELPLAN

De GZ Psycholoog/Psychotherapeut is verplicht u te informeren over wat hij denkt dat er met u aan de hand is. Hij moet met u overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden en zal u ook vertellen hoe lang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling. De behandelaar zal ook het verdere verloop van de behandeling met u blijven bespreken. De GZ Psycholoog/Psychotherapeut mag u alleen informatie onthouden wanneer u daarvan ernstig nadeel zou ondervinden.

GEHEIMHOUDING VAN UW GEGEVENS

De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij kan dus alleen met uw toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekerings maatschappij, een keuringsarts of Arbodienst. De GZ Psycholoog / Psychotherapeut is vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn (DBC, cliëntdossier en dergelijke) en moet u volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) over die registratie informeren. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig hierover eerst met uw behandelaar te overleggen. 
Met klachten over schending van uw privacy door uw zorgverzekeraar kunt u voor informatie en advies terecht bij de LPGGz. Uw zorgverzekeraar mag bij hoge uitzondering uw dossier inzien, bijvoorbeeld in geval van ondeugdelijke declaraties. In geval u er principieel bezwaar tegen heeft dat uw zorgverzekeraar uw behandeldiagnose via de declaratie onder ogen krijgt, kunt u daartegen bezwaar maken bij uw behandelaar. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor een formulier ontwikkeld. De GZ Psycholoog / Psychotherapeut mag voor het overige alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Hij heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben. 

DOSSIER

De GZ Psycholoog / Psychotherapeut bewaart uw gegevens in een dossier. Dat zijn de indicatiestelling, brieven van u en over u, alsook aantekeningen over de voortgang van de behandeling. De behandelaar moet het dossier en het gegevensbestand zó inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. U mag uw dossier inzien en fotokopieën maken. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heeft u recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van uw behandelaar. U mag wel iets aan uw dossier toevoegen maar er niets uithalen. Zo mag u bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de behandeling toevoegen of kritiek over de manier waarop uw situatie is weergegeven. U heeft het recht uw dossier te laten vernietigen en moet daar schriftelijk om verzoeken. Wanneer het gaat om behandeling van kinderen of om gezinstherapie, dan hebben ouders niet zonder meer het recht om het dossier van hun kinderen in te zien.

ROM

Smeets Praktijk voor Psychotherapie maakt gebruik van het ROM-portal van de LVVP voor tevredenheidsonderzoek en (psychische) klachtmeting. ROM staat voor Routing Outcome Monitoring, wat inhoudt dat de loop van de behandeling wordt bewaakt aan de hand van door u als cliënt ingevulde vragenlijsten. De ROM-portal is een website met diverse vragenlijsten, die de therapeut kan gebruiken bij het onderzoeken van de klachten en het verloop ervan tijdens de behandeling. Een van de vragenlijsten is een onderzoek naar de tevredenheid van de cliënt over de behandeling. Uw behandelaar kan u hierover nader informeren. De privacy van uw gegevens is uiteraard ook hier gegarandeerd.

KLACHTEN

Hoe te handelen bij klachten over uw behandelaar? Als u klachten heeft over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met hem zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden: de LVVP kan u in contact brengen met een tot klachtenbemiddelaar opgeleide GZ Psycholoog / Psychotherapeut die als taak heeft in het conflict te bemiddelen. 
Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de geschillencommissie zorg benaderen. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de LVVP.  Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen onder het tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Share by: